NTL23JixLi-DF86EB0C-9BEC-AA8E-A39A-6C4F1C82895F

Kalmar, Fort St. John, BC